Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

  1.1.  Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní společnosti MOTÝĽ TRADE, s.r.o.; se sídlem , Sídlisko 160/42
  Tvrdošín 027 44 Slovenská republika; IČ: 52 289 753; DIČ: 2120967574; zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Žiline, oddíl Sro, vložka č. 71912/L (dále jen "prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kozesinka.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

  1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  1.4.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

   

  2. Uživatelský účet

   2.1.  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Uživatelsky účet  >>> SEM 

   2.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

   2.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

   2.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

   2.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

   2.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

    

   3. Uzavření kupní smlouvy

    3.1.  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

    3.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

    3.3.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

    3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

    3.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

    3.4.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

    3.4.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

    3.5.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Odeslat objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

    3.6.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

    3.7.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

    3.8.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

     

    4. Cena zboží a platební podmínky

     4.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

     - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101933247/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen "účet prodávajícího");

     - bezhotovostně platební kartou

     4.2.  Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

     4.3.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

     4.4.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

     4.5.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

     4.6.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

     4.7.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

     4.8.  Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

      

     5. Odstoupení od kupní smlouvy

      5.1.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

      5.2.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícíhoinfo@kozesinka.cz 

      Formular pro odstoupení od smlouvy  >>> SEM 

      5.3.  V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

      5.4.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

      5.5.  Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

      5.6.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

      5.7.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

       

      6.  Přeprava a dodání zboží

       6.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

       6.2.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

       6.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

       6.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

       6.5.  Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

       6.6.  Cena dopravy je 150Kč, při objednávkách nad 2500Kč je poštovné zdarma . Balíčky doručuje kurýr gls do 5 pracovních dny.

        

       7. Práva z vadného plnění

        7.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

        7.2.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

        7.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

        7.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

        7.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

        7.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

        7.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

        7.3.  Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

        7.4.  Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

        7.5.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Sídlisko 160/42
        Tvrdošín 027 44

        7.6.  Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího

         

        8. Další práva a povinnosti smluvních stran

         8.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

         8.2.  Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

         8.3.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Slovenská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Odbor pro mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR.

         Web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

         E-mail: ars@soi.skadr@soi.sk

         8.4.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Slovenská obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

         8.5.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

          

         9. Ochrana osobních údajů

          9.1.  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

          9.2.  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

          9.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

          9.4.  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

          9.5.  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

          9.6.  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

          9.7.  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

          9.8.  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

          9.8.1.  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

          9.8.2.  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

          9.9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

           

          10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

           10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

           10.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

            

           11. Doručování

            11.1.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

             

             

            12. Závěrečná ustanovení

             13.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

             13.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

             13.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

             13.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

             13.5.  Kontaktní údaje prodávajícího:

             MOTÝĽ TRADE, s.r.o.

             Sídlisko 160/42
             Tvrdošín 027 44

             IČO : 52 289 753

             DIČ : 2120967574

             E-mail : info@kozesinka.cz

             Telefon : +420728059279

              

              

             Ochrana soukromí a osobních údajů

              

             Každý uživatel má právo, být informován jaké údaje o něm společnost

             MOTÝĽ TRADE,s.r.o. se sídlem: Sídlisko 160/42
             Tvrdošín 027 44 , IČO: 52 289 753 DIČ: 2120967574 eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejím zpracováním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání všech svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o novinkách, speciálních nabídkách, soutěžích a aktuálních tématech souvisejících s e-shopem www.kozesinka.cz , provozovaným společností MOTÝĽ TRADE,s.r.o

             Abychom vám mohli poskytnout všechny služby, potřebujeme o vás vědět základní informace. Některé z nich mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 122/2013 Z.z., o ochraně osobních údajů (dále jen ZnOOÚ). My se tímto zákonem při používání vašich údajů řídíme. Zavazujeme se, že budeme s vašimi osobními údaji zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR.

             Prohlašujeme, že budeme zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a budeme jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebudeme obcházet. Prohlašujeme, že váš souhlas si nebudeme vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti námi stanovené.

              

             Upozorňujeme, že zákonem požadované informace o provedených nákupech uchovávat musíme dle platné a aktuální legislativy.

              

             1. Jaké osobní údaje zpracováváme

             Zpracováváme následující osobní údaje:

             a) identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, titul, fakturační adresa a dodací adresa,

             b) pokud nakupujete jako firma / živnostník, obchodní název společnosti, fakturační adresa a dodací adresa pokud je jiná, IČO, DIČ,

             c) kontaktní údaje, pod kterými se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi, především e-mailová adresa, telefonní číslo a váš kontakt na sociálních sítích,

             d) vaše nastavení, kterými se rozumí údaje na vašem účtu, především uložena adresa a nastavení newsletterů,

             e) údaje o vašich objednávkách, kterými jsou především údaje o zboží a službách, které si u nás objednáváte, platby včetně čísla bankovního účtu a údaje o reklamacích,

             f) údaje z vašeho hodnocení a referencích, které o našem zboží a službách uveřejňujete,

             g) věrnostní program, kde cílem programu je poskytnout jeho členům co nejvíce slev, benefitů a služeb které by jinak nevyužili.

              

             2. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje

             V rámci naší činnosti zpracováváme osobní údaje pro různé účely v různém rozsahu. Buďto:

             1. bez vašeho souhlasu na základě plnění smlouvy našeho oprávněného zájmu z důvodu plnění právních povinností, nebo

             2. na základě vašeho souhlasu.

             Jaké zpracování můžeme provádět bez vašeho souhlasu, závisí na tom, jakému účelu příslušné zpracování směřuje a v jaké pozici vůči nám vystupujete - pokud jste jen účastníkem našeho webu, nebo se u nás zaregistrujete či vytvoříte objednávku.

              

             3. Jak uchováváme vaše osobní údaje

             Tyto údaje jsou uchovány v chráněné databázi na našem serveru, abyste je nemuseli nanovo zapisovat při každé návštěvě. Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely vybavení a doručení vaší objednávky a vzájemného plnění našich smluvních práv a povinností.

             V našem obchodě nezadáváte žádné informace, které by se přímo týkaly práce s penězi na vašich účtech. Všechny v souvislosti nabízené formy elektronického bankovnictví (placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách vaší banky, která nám poskytne jedině informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby a vaše jméno, případně číslo účtu (abychom věděli platbu identifikovat a v případě potřeby vrátit). V žádném případě se nedozvíme žádné další informace, jako jsou vaše přihlašovací údaje nebo zůstatek na vašem účtu.

              

             4. Zpracování na základě objednávky

             Pokud si vytvoříte účet na stránce www.kozesinka.cz zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás objednáte nějaké zboží nebo služby), na základě plnění smlouvy s vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet.

             Během vaší návštěvy jsou na našem serveru uchovávány dočasné informace, které jsou potřebné pro správné fungování obchodu (např. co jste vložili do nákupního košíku, kdy jste na stránku přišli, odkud jste na stránku přišli).

              

             5. Provozovatel osobních údajů

             Naše společnost

             Název: MOTÝĽ TRADE, s. r. o.

             Sídlo: Sídlisko 160/42
             Tvrdošín 027 44

             IČO:52 289 753

             DIČ: 2120967574

             je provozovatelem vašich osobních údajů poskytnutých či shromážděných prostřednictvím naší webové stránky.

              

             Kontaktovat "provozovatele" osobních údajů můžete:

             a) telefonicky na čísle: +420728059279

             b) e-mailem: info@kozesinka.cz

             c) Poštou na adrese: MOTÝĽ TRADE, s. r. o.

             Sídlo: Sídlisko 160/42
             Tvrdošín 027 44

              

             Dozorný orgán:

             Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky

             Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

             Tel: 02/ 32 31 3214

             E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

             (dále jen "dozorný orgán")

              

             6. Příjemce osobních údajů

             Vaše osobní údaje nezveřejňujeme, nezpřístupňujeme, neposkytujeme žádným jiným subjektům, s výjimkou organizací, s nimiž je spolupráce nezbytná pro správné vyřízení vaší objednávky.

             Pokud není uvedeno jinak, tak vaše osobní údaje zpracuje jen "provozovatel" osobních údajů společnost Balkys Trade, s.r.o.. Údaje, které se zpracovávají jsou výhradně určeny ke zpracování vašich požadavků, jako jsou objednávky, reklamace a marketingové aktivity (nabídky, oznámení, newslettery).

             V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů se předpokládá podle ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám zprostředkovatelům, resp. okruhu příjemců:

              

             - Shoptet, a.s. Dvořeckého 628/8 169 00 Praha 6, Česká republika

             - Ing. Mária Hurajová - AMI KONTAKT, Škarvanova 23/17 02744 Tvrdošín

             - GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča

             - Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8 – Karlín

             - Smartsupp.com, s.r.o., Milady Horákové 13, 602 00 Brno

               

              Veškeré osobní údaje, se kterými přicházejí do kontaktu externí smluvní partneři tedy zprostředkovatelé jsou jen v nezbytném rozsahu na zpracování jejich poskytovaných služeb a za účelem uspokojení potřeb objednavatele MOTÝĽ TRADE, s.r.o. v rozsahu smluvních podmínek.

              Databázi osobních údajů chráníme před jejich poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím.

               

              7. Webový portál "můj účet" (včetně služby Hodnocení a recenze)

              Abychom mohli uložit vaše hodnocení našich prodávaných produktů a služeb, potřebujete mít vytvořený osobní účet na naší stránce spolu s vaší registrací na www.kozesinka.cz na základě vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů v registračním formuláři. Pokud nám v souvislosti s vaším hodnocením poskytnete svou e-mailovou adresu, tak nám dáváte souhlas s uděleným hodnocením a jinými administrativními záležitostmi týkajícími se této služby. Vaše osobní údaje následně budou zpracovávány až do odvolání, tedy do zrušení účtu nebo 36 měsíců od posledního použití.

               

              8. Proces on-line objednávky

              Nákupem on-line si od vás vyžádáme nezbytně potřebné osobní údaje, bez kterých nebude možné uzavřít smluvní vztah a tedy zboží objednat. Vaše osobní údaje uvedené v objednávce budou zpracovány i smluvními partnery, kteří zajišťují doručení zboží přímo k vám vámi vybranou společností při objednávce. Zpracování fakturačních údajů je zajištěno smluvním partnerem. Vaše platba bude zpracována smluvním partnerem příslušnou bankou, kurýrní společností nebo jinou třetí stranou vámi vybranou při platbě. Vaše osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky a dále na plnění souvisejících nároků (např. reklamace).

              Všechny údaje potřebné k vyhovění vašeho požadavku budou ukládány na vlastních zabezpečených serverech, bez možnosti přístupu externích subjektů nebo neoprávněných osob.

              Smluvní strany zacházejí se všemi osobními údaji v souladu se zákonem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES[ (dále jako "GDPR"). Rovněž byl přijat nový zákon o ochraně osobních údajů č. 18/2018 Z.z. (dále jako "ZoOÚ 18/2018 Z.z."), který nahrazuje v současnosti platný a účinný zákon č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

              Registrací zároveň potvrzujete, že jsme vás ve smyslu platné legislativy informovali o tom, že jako prodávající budeme v procesu uzavírání a plnění kupní smlouvy zpracovávat vaše osobní údaje bez vašeho souhlasu jako dotčené osoby, protože zpracování vašich osobních údajů bude prováděno v předsmluvních vztazích a zpracovávání vašich osobních údajů je nezbytné k vyřízení objednávky, dodání zboží a plnění kupní smlouvy, v níž vystupujete jako jedna ze smluvních stran.

               

              9. Reklamace

              Reklamaci můžete podat přímo na web stránkách prostřednictvím formuláře  >>> SEM . V případě reklamace si od vás vyžádáme osobní údaje potřebné k vyřízení reklamace a na případné kontaktování vaší osoby v souvislosti s reklamací. K vašim osobním údajům může mít přístup i náš smluvní partner (např. doprava, účetní zpracování - dobropis) pokud je nutná jejich součinnost. Doba zpracování osobních údajů bude maximálně 1 rok po uzavření reklamačního řízení.

               

              10. Otázky

              Často se chcete jen zeptat na naše výrobky, co můžete udělat e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na naší webové stránce, ve kterém je třeba uvést alespoň kontakt, na který vám můžeme poskytnout odpověď. Vaše osobní údaje budou zpracovány 1 měsíc od odeslání odpovědi, abychom si byli jisti, že jste od nás dostali odpověď a pokud se vyskytnou technické či jiné problémy, abychom vám mohli danou informaci opět odeslat.

               

              11. Průzkum spokojenosti

              V případě použití našich služeb na e-shopu se vás můžeme ptát, zda vás můžeme kontaktovat pro účely průzkumu spokojenosti s nákupem. V případě udělení souhlasu vám můžeme poslat dotazník nebo odkaz na něj, případně vám zavoláme. Pokud vyjádříte nespokojenost s něčím týkajícím se námi dodávané služby nebo zboží, tak si vás dovolíme kontaktovat znovu k získání dalších informací, abychom mohli tuto skutečnost řešit se smluvním partnerem poskytujícím konkrétní službu a takovým způsobem tuto službu zlepšit.

               

              12. Marketingová komunikace

              Pokud vás zajímají novinky o námi prodávaném zboží, službách a akcích, tak se můžete přihlásit k odběru takových novinek, čímž nám udělíte souhlas vás informovat prostřednictvím e-mailu. Vaše osobní údaje budou zpracovány i našimi smluvními partnery, kteří nám pomáhají s přípravou a distribucí takové komunikace. To vše až do odvolání vašeho souhlasu, co můžete kdykoliv učinit prostřednictvím kontaktních údajů výše uvedených společností pro zpracování osobních údajů.

               

              13. Vaše práva

              - Máte právo na přístup, opravu či vymazání vašich osobních údajů, případně na omezení jejich zpracování, pokud to není omezeno jinak speciálním předpisem.

              - Máte právo na přenosnost vašich údajů, které jste poskytli na základě vašeho souhlasu nebo pro uzavření smluvního vztahu s námi t.j. jejich kopii ve strojově čitelném a standardně používaném formátu.

              - Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu, např. pro účely přímého marketingu.

              - Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas na jednotlivé činnosti zpracování osobních údajů.

              - V případě odvolání, není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu.

              - Máte právo podat stížnost u dozorného orgánu na ochranu osobních údajů, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.